KOREA
Standard Time

no-product
Skip Navigation

Current Page
home > Women’s fashion > : RAC0306
H bracelet # 2
Product Classification List

[sezwick] : RAC0306
H bracelet # 2

Sales Price
28.97USD

Option

color :

Total Purchase Amount:

0USD

Order Add to Shopping Cart Wish
Twitter Login
you can make a purchase with VISA, MASTER, AMEX, Union pay, Tenpay, JCB card!

detail prdoduct - 상품상세설명

☆ TIP !!  커스텀 쥬얼리 보관,관리방법  ☆
    
 
* 도금 제품들은 유분과 습기에 아주 약해요
착용 후 마른 수건으로 닦아주고
비닐팩에 하나씩 밀봉해서 보관 하시면 오랫동안 예쁜 광택이 유지 되구요
* 금속 제품의 경우 색이 변했을 시 융 원단으로 닦아주시면 다시 원래대로 돌아 온답니다
* 커스텀 쥬얼리로 알러지가 심하신 분은 신중한 구매 부탁 드립니다
*악세사리류는 교환 및 반품이 되지 않습니다

 

 

 

 Herme*의 무드가 담겨있는 브레이슬릿!

어느 룩에 착용해도 멋스러운 힘을 불어 넣어줄 디자인이죠?

심플한 데일리룩, 포멀 또는 드레시한 룩과 함께해도 좋아 강력 추천드립니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Q&A BBS

Review BBS


More